TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

MADDE 1. VAKFIN ADI VE MERKEZİ

MADDE 2. VAKFIN AMACI

MADDE 3. VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 4. VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5. VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 6. VAKFIN GELİRLERİNİN SARF VE TAHSİSİ

MADDE 7. VAKFIN FONLARININ PLASMANI

MADDE 8. VAKFIN ORGANLARI

A) Vakıf Mütevelliler Kurulu

B) Yönetim Kurulu

C) Denetim Kurulu

D) Danışma ve/veya Dayanışma Kurulları

MADDE 9. MÜTEVELLİLER KURULU

MADDE 10. MÜTEVELLİLER KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11. MÜTEVELLİLER KURULU’NUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

MADDE 12. YÖNETİM KURULU

MADDE 13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14. VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 15. DENETİM KURULU

MADDE 16. DANIŞMA VE/VEYA DAYANIŞMA KURALLARI

MADDE 17. HUZUR HAKKI

MADDE 18. VAKFIN İDARİ TEŞKİLATI

MADDE 19. VAKFIN HESAPLARI

MADDE 20. VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 21. VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 22. İLK MÜTEVELLİLER GENEL KURULU

MADDE 23. GEÇİCİ HÜKÜMLER

MADDE 24. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 25. GEÇİCİ DENETLEME KURULU

MADDE 26. MÜTEVELLİLER KURULU


MADDE 1.VAKFIN ADI VE MERKEZİ

 1. 27’inci maddede adları ve soyadları belirlenen kurucular tarafından TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI adı altında bir Vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı TSÇV’dir. İşbu senette sadece Vakıf denilecektir.
 2. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakfın yerleşim yeri İstanbul’dur. Yazışma adresi Prof. Dr. Hıfzı Özcan Caddesi, No.8, 34750, Küçükbakkalköy, Ataşehir İSTANBUL'dur. Vakıf merkezinin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp, ilgili yerlere bilgi verilmesi yeterlidir.
 3. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yasal koşulları yerine getirerek Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir, üst kuruluşlar kurabilir, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.

MADDE 2.VAKFIN AMACI

Beyin özürlü çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup insanlığın mutluluğuna çalışmaktır.

Vakıf amacına ulaşmak için;

 1. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Beyin özürlü çocuk ve erişkinlerin eğitimi ve meslek sahibi olmaları için Eğitim, Rehabilitasyon ve Üretim Tesisleri kurar, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına giren; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile meslek okulları, uygulama merkezleri ile iş okulları, sertifika programları vb. gibi açar, işletir, kiralar.
  a 1) Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu için özel mesleki rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerleri açar, işletir, kiralar. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon konularında yerel yönetimle, ilgili bakanlıklarla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
  a 2) Özürlü rehabilitasyonunun her alanında ve özürlü bakımında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirir, her türlü özel eğitim kurumları (çeşitli kurslar, dershaneler vb.) Yüksek Okullar, Enstitüler açar.
 2. Beyin özürlülerin teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili programları, bu programların uygulama ve tanımını yapar;
 3. Beyin özürlü bireylere ve ailelerine her türlü yardımı yapar;
 4. Beyin özürlü bireylerin topluma kazandırılmasına aracı olur, bu maksatla her türlü tesisleri kurar, kuranlarla işbirliği yapar;
 5. Koruma altına alınan beyin özürlülerin ileri yaşlarda bakımlarını temin için lüzumlu tedbirleri alır. Mevcut olan bu tür kuruluşlarla işbirliği yapar; özürlü bakımı için evde bakım ve kurumda bakım modelleri oluşturur, evde bakım şirketi kurar, yatılı bakım evleri açar, bakım personeli yetiştirmek için kurslar ve/veya eğitim kurumları açar.
 6. Beyin özürlü bireylere çeşitli spor dallarında eğitim sağlar, sporu rehabilitasyonun bir parçası olarak uygular. Beyin özürlü bireylerin fizik kondisyonunu geliştirerek, spor aracılığı ile cesaret, disiplin ve özgüven kazanmasına, toplum ile iletişim kurmasına yardımcı olur, ruhsal ve bedensel olarak boş zamanlarını değerlendirmek üzere türlü spor faaliyetlerini tertip eder, geziler düzenler, kamplar, yurtlar açar, bu faaliyetleri yapanlarla işbirliği yapar ve destekler;
 7. Beyin özürlü kişilerin eğitimi ve hayata intibak ettirme faaliyetlerini yürüten kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve destekler.
 8. Vakıf, gayesi için çalışanları teşvik eder, bilimsel araştırma bursları verir, ödüllü yarışmalar düzenler, bilimsel çalışma yapanlara yardım eder, mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimler verir, kurslar açar, sertifika verir;
 9. Beyin özürlü çocukların ihtiyaçlarını giderecek kurumlara her türlü yardımlar yapar, bu kurumların yapacakları yardımları düzenler, yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yardım kampanyaları açar;
 10. Aydınlatıcı konferanslar, kongreler, sempozyum ve seminerler, kurslar düzenler ve bunlar için yerli ve yabancı bilim adamlarını ve araştırmacıları davet eder;
 11. Yetkili mercilerin izni alınarak, beyin özürlüler ile ilgili dergi, broşür ve kitaplar yayınlar, kitaplıklar kurar, kuranlara, yazanlara yardımcı olur;
 12. Resmi senette gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunur, yurt dışında şube açar ve yurt dışında kurulmuş vakıf, dernek veya kuruluşlara üye olarak katılır, işbirliği yapar, bu kanaldan gelecek yardımları amacına uygun olarak kullanır.
 13. Yeni doğan, erken çocukluk, çocukluğun ve erişkinliğin her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimin izlenmesi, erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin en düşük seviyeye çekilmesi için çalışmalar yapar, bu çalışmaları gerçekleştirmek için sağlık ve araştırma tesisleri, üniteleri ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşları, tıp merkezi ve özel dal merkezleri kurar, işletir, işlettirir, kiralar.

MADDE 3.VAKFIN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakıf amacına ulaşmak için kanuni kısıtlamalar geçerli olmak ve mevzuatın müsait olması şartı ile aşağıdaki işleri yapar.

 1. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına, ayni ve nakdi bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye ve kiralamaya, gelirlerini veya karlarını tahsil veya sarfa, Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazlar almaya, gelirlerini kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla yapılan bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut bulacak bir hak iddia eden evrakın ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, devretmeye, gelirlerini tahsile, taşınır ve taşınmaz malları, maden kanunu ve kaynaklarla ilgili olarak bunların işletme hak ve imtiyazlarını kabule, Vakfa ait taşınmaz malların 3.’cü şahıslarla veya tüzel kişilerle mevzuat dahilinde yap, işlet, devret yoluyla anlaşmalar yapmaya veya işlettirmeye, işletmeye Vakıf yetkilidir.
 2. Vakıf amacına benzer olarak faaliyette bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıflar, dernek ve diğer kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılım sağlayarak bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaya, platformlar oluşturmaya, başka vakıflardan ve derneklerden, sivil toplum kuruluşlarından ayni ve nakdi yardım almaya ve vermeye, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye,
 3. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakıf, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirketlere katılmaya, amacına uygun şirketler kurmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hissesini sarfa ve tahsile, her türlü eğitim, rehabilitasyon, sağlık, spor, sosyal vb. tesisler kurmaya ve işletmeye, taşınır ve taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını, 3.’cü şahısların malları üzerine konacak ipotekleri kabule, konmuş ipotekleri kaldırmaya, bu hakları kullanmaya, Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, borca karşılık taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek göstermeye vesair teminat vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf iştirak halindeki mülkleri müşterek mülkiyete çevirebilir.
 4. Vakıf, müzayede ve ihalelere katılabilir. Vakfın mal varlığını tehlikeye sokmayacak şekilde sınırlı sorumlu olarak kuruluşlarda pay sahibi olabilir. Yatırımlarda bulunabilir. Kısaca amaçlarının gerçekleşmesi için yararlı ve sorumlu görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellüklerde bulunur, sözleşmeler akdeder ve işlemler yapar. Vakıf tüm bu yetkileri ve gelirleri Medeni Kanunla ve ilgili tüzüklerle yasaklanmış maksatlarla kullanamaz.

MADDE 4.VAKFIN MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş mal varlığı 50.000.000.-TL. (Elli milyon) TL’dir. Vakfın kuruluşundan sonra yapılacak şartlı bağışlar, bağış şartına bakılarak ya mal varlığına ilave veya şartına uygun sarf edilir. Mal varlığı gelirleri ile sair işletme faaliyetleri gelirleri ve sair gelirler vakfın gayesine ulaşmak için harcanır.

Vakfın mal varlığına yapılacak ilaveler önceki mevcutlarla birlikte, takvim yılı sonunda teftiş makamına bildirilir.

MADDE 5.VAKFIN GELİRLERİ

 1. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,
 2. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler ve bunların gelirleri,
 3. Vakfın kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler.
 4. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) İşletilecek sağlık amaçlı tesisler üniteler, özel dal ve tıp merkezleri, kreş, huzur evleri, evde bakım hizmetleri ve yatılı bakım evleri, eğitim amaçlı kurumlardan ve özel eğitim, rehabilitasyon merkezlerinden elde edilen gelirler,
 5. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden ve tesislerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,
 6. Konser, kermes, gezi, gösteri, şenlik, fuar, festival, kongre ve yayınlardan elde edilen gelirler,
 7. Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanacak yardımlar,
 8. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 9. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Cenaze ve özel merasimlerde çelenk bağışları ve vekaleten kurban bağışları,
 10. Diğer gelirler,

Vakfa yapılacak şartlı bağışlar Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir ve şartına göre her biri ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Mal varlığına ilave şartlı bağışlar, bağışlayanın rızası ve yönetim kurulu kararı ile vakıf mal varlığına ilave edilir. Şartlı bağışların kabul edilmesi vakfın amacına aykırı olup olmamasına bağlıdır.

MADDE 6.VAKFIN GELİRLERİNİN SARF VE TAHSİSİ

Vakfın gelirleri, Vakıf yönetimince %20’si idame masrafları ile ihtiyaçlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara kalan %80’i ise Vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakıf Yönetim Kurulu, eğitim ve sağlık tesislerinden yetenekli ancak maddi imkandan yoksun belirli bir orandaki öğrencinin ücretsiz istifade etmesini sağlar. Bu oran yıllık bütçede, Yönetim Kurulu tarafından Mütevelliler Kurulu’nun onayına sunulur.

MADDE 7.VAKFIN FONLARININ PLASMANI

Vakfın mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan değer ve paralar vakfa en yüksek ve emin gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir.

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakıf bu amaçla vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde Türkiye’de kurulu bankalara para yatırabilir. Devlet tahvili, hazine bonosu, güvenilir hisse senedi ve tahvilleri satın alır veya satabilir. Vakfa gayrimenkul satın alabilir. Takdir yetkisi Yönetim Kurulu’nundur.

MADDE 8. VAKFIN ORGANLARI

A) VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU

B) YÖNETİM KURULU

C) DENETİM KURULU

MADDE 9. MÜTEVELLİLER KURULU

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakfın Mütevelliler Kurulu, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşan 47 kişidir.

Ölüm, istifa, başka bir nedenle veya mazeret beyan etmeksizin ard arda 3 toplantıya gelmemeleri halinde Mütevelli Kurul üyelikleri otomatik olarak düşer. Üyelerin yerlerine Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Kurul üyelerinin teklifi ve Mütevelliler Kurul’un kararıyla seçim yapılır. Yeni üyeler vakfa hizmet etmiş veya edilebilecek gerçek kişiler veya tüzel kişilerin temsilcileri arasından Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla seçilir. Üyenin bir tüzel kişi olması halinde, temsil ilişkisi, ilgili tüzel kişiliğin yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tüzel kişiliğin son bulması, Mütevelliler Kurulu üyeliğini de sonlandırır.

MADDE 10. MÜTEVELLİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelliler Kurulu Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelliler Kurulu’nun yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 2. Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kuruluna, vakfın işleyişi ile ilgili yönetmelik tasarılarını hazırlamak, aynen veya değiştirerek kabul etmek, uygulamak üzere yetki vermek,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu, İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, İcra Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı miktarı ve koşullarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. Danışma ve/veya Dayanışma Kurulları, Araştırma Üniteleri, Akademik Birlik, Akademik Kurul’lar ile ilgili tüzükleri hazırlamak, gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

MADDE 11. MÜTEVELLİLER KURULU’NUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

 1. Vakıf Mütevelliler Kurulu olağan ve olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan Toplantı, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine yılda en az bir kez Mart ayı sonuna kadar ve üye tam sayısının yarısından bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa toplantı en geç 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 2. Mütevelliler Kurulu, üyelerinin en az yüzde yirmisinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından Mütevelliler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca Yönetim veya Denetim Kurulları da, gerekli görmeleri halinde, toplantı nedenini ve gündemi belirleyerek, Mütevelliler Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. İlk Olağanüstü toplantının üye tam sayısının yarısından bir fazla üyenin katılımıyla yapılması ve toplantıya katılan üyelerin en az yarıdan bir fazlasıyla karar alınması zorunludur. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa toplantı en geç 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 3. Gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılar Vakıf merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Önceden bildirmek koşuluyla başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Gerek olağan gerekse olağanüstü toplantı gün, yer ve saatinin en geç 15 gün öncesinden Mütevelliler Kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca taahhütlü bir mektupla, elektronik postayla veya elden teslim edilecek çağrı kâğıdıyla bildirilmesi veya İstanbul’da yayınlanan bir gazetede ilan edilmesi zorunludur.
 4. Olağan veya olağanüstü toplantılarda gündemde gösterilmeyen bir husus görüşülemez ve karara bağlanamaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin gündeme alınmasını istediği konular gündeme geçilmeden önce, toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyuyla gündeme alınabilir.
 5. Olağan veya olağanüstü toplantıya katılamayan bir Mütevelli, bir başka Mütevelliyi vekaletname ile vekil tayin edebilir. Her mütevelli ancak bir tek mütevelliyi temsil edebilir.
 6. Mütevelliler Kurulu’nun toplantılarını yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekiliyle yeteri kadar yazman seçilir. Mütevelliler Kurulu tutanakları başkan, başkan vekili ve yazmanlarca imza edilir.

MADDE 12. YÖNETİM KURULU

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

 1. Vakıf Mütevelliler Kurulu’nca, Mütevelli Üyeleri arasından ve Mütevelli üyeleri dışından olmak üzere 9 asıl üye ve 7 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu 2 yıl süreliğine seçilir. Yönetim Kurulu Başkan adayları Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na aday göstereceği kişilerin isimlerini içeren listeyi Mütevelliler Kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı’na tevdii eder. Seçimler bu listeler oy pusulası olarak kullanılarak gizli oylamayla yapılır. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunun Mütevelliler Kurul üyesi olması zorunludur. Mütevelli üyeleri dışından en fazla 3 kişi yönetim kurulu üyesi veya yedek üye olarak seçilebilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, ikinci başkanı, bir genel sekreteri ve bir de saymanı seçerek görev bölümü yapar. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinin yarıdan bir fazlasının, bir görev dönemi içerisinde herhangi bir nedenle boşalması durumunda Olağanüstü Mütevelliler Kurulu Toplantısı ile derhal yeni seçim yapılması ve yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması zorunludur.
 2. Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurul üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır ve yerine Yönetim Kurulu tarafından sıradaki yedek üye atanır.
 3. Toplantı yeter sayısı 5 olup, kararlar toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE 13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.

Yönetim Kurulu:

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

 1. Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,
 2. Her takvim yılı başında bir bütçe ve çalışma programı hazırlayarak Mütevelliler heyetinin onayına sunar. Onaylanan programı uygular. Vakfa ait bütün işlerin yetkiler çerçevesinde yapılmasını temin eder. Vakfın amaçlarına uygun olarak her tür bağış, yardım ve teberruları kabul eder, gerektiğinde benzer vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara bağış yapar.
 3. Bağışın, vasiyetin ve ölüme bağlı sair tasarrufların bağış yapan tarafından öne sürülen ve Vakıf amacına ters düşmeyen şart ve mükellefiyetlerini yerine getirir.
 4. Vakfın mal varlığını Vakfın gayesine en uygun şekilde kullanır, genişletir, yardımlarda bulunur. Vakfın amacına uygun kurum ve tesisler açar, bunları işletir, işlettirir veya kiralar, bu maksatla binalar yapar. Gerekirse bu binaları tadil, yeniden inşaa eder veya ettirir. Taşınmazlar kiralar, kendisine Mütevelliler Kurulu tarafından verilecek yetki dahilinde taşınmazları satar ya da başka suretle elden çıkarır, Vakfın taşınır veya taşınmaz mal değerleri üzerinde Türk Kanunları ve Vakıf Senedi doğrultusunda her türlü tasarrufta bulunur, Vakıf adına sözleşmeler yapar.
 5. Vakıf ve bağlı kurumları her türlü idari ve kazai merciler önünde temsil eder, savunur, gereğinde dava açar veya kabul eder, bu hususta gerekli vekaletleri verir, gümrük, kambiyo, PTT, su, elektrik, gaz, trafik, tapu, liman, eğitim, adli ve kazai her makam ve mercii önünde Vakfı son dereceye kadar temsil ve ilzam eder, gerekli her türlü muameleyi yapar. Bütün bunları yapmak için son dereceye kadar yetkilidir.
 6. Gerekli görülen idari kadroyu kurar, bu amaçla idareci ve personel atanmasına ilişkin kararları alır, gerektiğinde Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere DANIŞMA ve/ veya DAYANIŞMA KURULLARI, ARAŞTIRMA ÜNİTELERİ, AKADEMİK BİRLİK, AKADEMİK KURUL v.b. kurar ve bunların çalışmalarını yönlendirir, izler, Mütevelliler Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak onaylanıp yürürlük kazandırılacak iç tüzüğü hazırlar, düzenleyici sirkülerle Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve bunların yetkilerini tespit eder. Genel Müdür veya Genel Direktör, Müdür ve diğer personeli atar, azleder ve özel haklarını düzenler ve kanunlarca kendisine tanınan yetkileri kullanır.
 7. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar açar, platformlar oluşturur.
 8. Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfa gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur, bu doğrultuda iktisadi işletmeler, şirketler kurar, bunları işletir, kurulmuş ya da kurulmakta olan şirketlere hissedar olarak iştirak eder, kurulmuş olan iktisadi işletmeleri veya şirketleri lüzumlu gördüğü hallerde kapatır, ortağı bulunduğu şirketlerdeki Vakıf hisselerini lüzumu halinde satar veya devreder, lüzumlu hallerde iktisadi işletmelerin veya şirketlerin adresini değiştirir, amacı için harcayacağı gelirleri arttırmak maksadıyla mal varlığına dahil kıymetlerle uygun görülecek kuruluşlara katılır veya ayrılır, bu konuda her türlü hukuki tasarrufta bulunur.
 9. Vakıf Mütevelliler Kurulu Üyeliğine Kabul şartlarını ve yöntemlerini belirleyen “Mütevelli Heyet Üyeliğine Kabul Yönetmeliğini” hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar.
 10. Vakıf Resmi Senedinde günün ihtiyaçlarına ve yasalara göre gerekli değişiklikleri yaparak Mütevelli Heyet’in onayına sunar.

Madde 13-A. İCRA KURULU

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

Vakıf Yönetim Kurulu, İktisadi İşletme faaliyetlerini etkin ve hızlı şekilde yürütmek, yönetmek, İktisadi İşletme adına her türlü tasarrufta bulunmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az 3 en çok 5 kişilik bir İcra Kurulu oluşturur. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile İcra Kurulu’nun 1 üyesi TSÇV Yönetim Kurulu dışından seçilebilir. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi, İcra Kurulu Başkanı olarak atar. İcra Kurulu Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak görev yapar.

İcra Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu’nca tanzim edilecek imza sirkülerindeki yetkilerini kullanır.

İcra Kurulu’nun görev süresi iki yıldır. Vakıf Yönetim Kurulu İcra Kurulunun yetki ve sorumluluklarını belirler, dilediği an üye ve üyelerini değiştirebilir, üyeliğin boşalması durumunda yeni üye atayabilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. İki yıl dolmadan yeni üye seçerse yeni seçilen üye kurulun görev süresini tamamlar.

İcra Kurulu Vakıf Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır.

İcra Kurulu başkan ve üyelerine ücret, prim veya huzur ücreti ödenmesine Vakıf Yönetim Kurulu karar verir.

Kararlar noter tasdikli karar defterine işlenir.

MADDE 14. VAKFIN TEMSİLİ

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına müştereken temsiline devredebileceği gibi Vakfı, Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter ya da Saymanla birlikte Yönetim Kurulu’nun her hangi bir üyesi, çift imza ile de temsil ve ilzam edebilir. Bu durum ilk toplantıda çıkartılacak bir sirkülerle ilgili makamlara bildirilir.

Ancak, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Başkanlığı süresince Vakfı tek başına temsil ve ilzam eder.

Ayrıca Yönetim Kurulu, genel veya belli hak ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi aktedmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 15. DENETİM KURULU

Denetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu Mütevelliler Kurulu’nca kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya birlikte denetleme yapmaya yetkilidir. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelliler Kurul toplantısından en az 15 gün önce Mütevelliler Kurulu’na gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Heyet denetlemeyi en az 6 ayda bir yapar.

Gerekli gördükleri konularda Yönetim Kurulu’na uyarı ve tavsiyede bulunurlar. Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy hakları yoktur.

Vakıf Yönetim Kurulu’nun, Mütevellileri toplantıya çağırmaları gerektiğinde bundan kaçınırlarsa Denetim Kurulu bu görevi yapar. (Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Gerektiğinde sebep göstererek Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 16. DANIŞMA ve/veya DAYANIŞMA KURALLARI

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için bilgi, tecrübe ve yardımları ile Vakfa yararlı olacağına inandığı kişilerden oluşan bir ya da birden fazla DANIŞMA ve/ veya DAYANIŞMA KURULLARI, ARAŞTIRMA ÜNİTELERİ, AKADEMİK BİRLİK, AKADEMİK KURULLARI oluşturulabilir. Birden fazla kurulun belirlenmesi halinde her birinin çalışma alanı Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir. Kurulların görev süresi ve çalışma usul ve esasları iç tüzükle belirlenir.

Yönetim Kurulu ve Mütevelliler Kurulu üyeleri kurullarda görev alabilir. Kurulların hazırlayacağı raporlar ve alacağı kararlar istişarı mahiyettedir. Kurulların üyeliği fahri olup, ancak özel bir çalışma ya da harcamayı gerektiren konularda Yönetim Kurulunun kararı ile kendilerine ücret ve harcamaları ödenebilir.

MADDE 17. HUZUR HAKKI

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

Kamu görevlileri dışındaki Yönetim, İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını Mütevelliler Kurulu belirler. Ancak Mütevelliler Kurulu İcra Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı miktarı ve koşullarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

MADDE 18. VAKFIN İDARİ TEŞKİLATI

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bir Genel Müdür veya Genel Direktör’e bağlı idari personeli atar. Bunların çalışmaları Yönetim Kurulu gözetim ve denetiminde olur. Kadroların tespiti Vakıf amacı göz önünde bulundurularak tasarruf ilkesi ön plana alınarak yapılır. İdari teşkilatın özlük hakları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Çalışma usul ve esasları iç tüzük hükümlerine tabidir.

MADDE 19. VAKFIN HESAPLARI

Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyledir. Hesaplar dönem içinde tüm gelir, harcama ve fon varlıkları ayrı ayrı takibe imkân verecek şekilde tutulur. Her yıl Aralık ayı sonuna kadar müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bütçe taslağı Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak Mütevelliler Genel Kurulu’nda aynen ya da değiştirilerek onaylanmak üzere Mütevelli üyelerin bilgilerine sunulur. Hesap dönemi içinde harcamalar, onaylanmış bütçede ayrılan ödenekler dahilinde yapılır, icabında fasıllardan aktarma yapılabilir. Vakfın kesin hesabı ilgili dönem içinde elde olunan gelirler ile yapılan harcamalar ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Mütevelliler kuruluna sunulan kesin hesap incelenerek tasdik olunur.

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No) Vakfın tasdik olunan kesin hesap durumunu gösteren bilanço ve diğer raporlar ilgili mercilere zamanında gönderilir.

MADDE 20.VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

Vakfın amaçlarının tahakkuku imkansızlaşır ve Mütevelliler Kurulu’nun tüm tedbir, çalışma ve çareleri sonuçsuz kalırsa Mütevelliler Kurulu olağanüstü veya olağan olarak toplanır. Mütevelliler Kurulu bu toplantıda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alır. Fesih kararı sonucu tasfiye için görevli Asliye Hukuk Mahkemesinden ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınır. Aksine bir karar olmadıkça o andaki Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu’na dönüşür. Bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder. Tasfiye sonunda Vakfın sona erdiği mahkeme sicili ile merkezi sicile bildirilir. Ayrıca gazete ilanı ile kamuoyuna duyurulur.

Tasfiye sonunda Vakfın tüm evrak ve belgeleri Teftiş Makamına tevdi olunur. Vakfın bu sonuçla tasfiyesi halinde Vakfa ait tüm taşınır, taşınmaz mallar ve değerler HACI ÖMER SABANCI VAKFI’na intikal eder.

MADDE 21. VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının yüzde yirmisi veya Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile vakıf senedinde değişiklik yapılabilir.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelliler Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı karar ile yapılabilir.

MADDE 22. İLK MÜTEVELLİLER GENEL KURULU

Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip en geç üç ay içerisinde geçici Yönetim Kurulunca Vakıf Mütevelliler Kurulu olağan toplantıya çağrılır. Diğer olağan toplantıların zamanı madde 11’de belirtildiği gibi Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.

MADDE 23. GEÇİCİ HÜKÜMLER

Bu Vakıf senedi ile ilk olağan Mütevelliler Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 24. ve 25. maddede belirtilenlerdir. Bu geçici Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun görevi Vakfın kuruluşunu tamamlayarak ilk Olağan Genel Kurul toplantısını yapmaktır. Ancak gerekli görürse Vakfın kuruluşundan itibaren Mütevelliler Genel Kurulu’na kadar Vakıf amacına uygun bu Vakıf Senedinde Yönetim Kuruluna tanınan yetkileri kullanabilir.

MADDE 24. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 • Mehmet Hıfzı Özcan
 • Halim Mete
 • Cevat Özkorkmaz
 • Gevher Kara
 • Bülent Madi
 • Mehmet Şeref Tarık Bitlis
 • Ali Rıza Üredi

MADDE 25. GEÇİCİ DENETLEME KURULU

 • Cengiz Oral
 • Mertol Soydaş

MADDE 26. MAKAMA BAĞLI ÜYELER

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

ÇIKARTILMIŞTIR.

MADDE 26. MÜTEVELLİLER KURULU

(Değişik: MK – 31.12.2013-2013/167 No)

KURUCULAR

AD -SOYAD İKAMETGAHI

1. Mehmet Hıfzı Özcan /Moda Devriye Sokak 14/14 Kadıköy - İstanbul
2. Ali Cüneyt Besen / Şifa Sokak No:1 Kadıköy - İstanbul
3. Cevat Özkorkmaz / Bostantüccarı Sokak Atakan Apt. No: 11/14 Bostancı - İstanbul
4. Özcan Köknel / Valikonağı Cad. Sümbül Apt. No: 147/16 Nişantaşı - İstanbul
5. Mehmet Erol Evgin / Bağdat Cad. Dr. Noyan Sok. No: 14/4 Erenköy - İstanbul.
6. Halim Mete / Marmara Cad. Mete Turan Apt. No: 20/5 Kartal - İsanbul.
7. Yüksel Pulat /Kısıklı Cad. No:106 Üsküdar - İstanbul
8. Ahmet Orhan Dinler / Moda, Devriye Sok. No: 14/15 Kadıköy - İstanbul
9. Cengiz Oral / Caddebostan Plajyolu Sok. No: 23/14 İstanbul
10. Mustafa Taviloğlu / Akaygen Sok. Dağ Apt. No: .12/3 K.Bebek - İstanbul
11. Nurettin Sabuncu / 85 Firestone Dr.Rochester, New York,14624 U.S.A.
12. Gevher Kara / Acıbadem, Çakmak Sitesi L Blok D.18 İstanbul
13. Nedim Kara / Acıbadem, Çakmak Sitesi L Blok D.18 İstanbul
14. Ali Refik Müderrisoğlu / Şakayık Sok. Tarcan Apt. No: 45/A Teşvikiye - İstanbul
15. Mertol Soydaş / Okul Sokak Palmiye Apt. Suadiye - İstanbul
16. Bülent Madi / Acıbadem Sarayardı Cad. Sokullu Sok. Sevgi apt. No: 1/16
17. Mehmet Şeref Tarık Bitlis/ Tüccarbostan Sok. No:20/10 Bostancı/İstanbul
18. Ali Rıza Üredi / Prof.Nihat Tarlan Cad. Duran Apt. No: 56/6 Bostancı - İstanbul

ŞEREF ÜYELERİ

AD -SOYAD İKAMETGAHI

19. Fevzi Kale/ Ferit Tek sok. Marmara apt. No:10/12 Moda - İstanbul
20. Hüsnü Terek / Ataköy 7-8 Kısım Martı 10 D:79 İstanbul
21. Remzi Ormancı / Yazanlar sok. Has apt. No: 4/28 Suadiye - İstanbul
22. Akın Komsuoğlu / İnönü Cad. STFA Blokları B-4 Blok D:36 K:8 Kozyatağı - İstanbul
23. Akif Akaydın / Rumeli Cad. Nur apt. No:35-37 Kat:4 D:8 Nişantaşı - İstanbul.
24. Altan Edis / Moda Cad. Ferit tek sok. 10/15 Moda - İstanbul
25. Ayşe Sözeri Cemal / Hürriyet Medya Towers Güneşli - İstanbul
26. Bülent Özükan / Yüzyıl mah. Matbaacılar sitesi No:115 Bağcılar/İstanbul
27. Cem Aydemir / Beşinci Gazeteciler St. Yasemin sok. A8/6 Akatlar - İstanbul
28. Cengiz Özyalçın / Kuşdili Cad. No:46 Aslan apt. K:3 Kadıköy - İstanbul
29. Erol Sabancı / Sabancı Center Kule II K:25 4. Levent - İstanbul
30. Harika Özler / Tütüncü Mehmet Efendi Cad. İffet apt. No:40/11 Göztepe- İstanbul
31. İlham Kaplayan / Demiryolu Cad. No:316/A Etibank - Bursav 32. Kemal Demir / Tarabya Yokuşu, Nurol Sitesi A/3-13 Tarabya - İstanbulv 33. Mehmet Kemal Çambol / Korupark Sok. No:12/4 Suadiye - İstanbul
34. Macit Akın Özoflu / Ataşehir Bulvarı Kamelya No: 1/1 D:4 Ataşehir - İstanbul
35. Mustafa Göçen / Sanayi Sok. No:6 Gaziosmanpaşa - Ankara
36. Necip Sayman / Dönem Sok. Tüfekçioğlu Han No:5/3 Bahçekapı - İstanbul
37. Necla Kavala / Cumhuriyet Cad. No:16 K.Han Elmadağ - İstanbul
38. Niyazi Yurtsever / Selami Ali Efendi Cad. No:148 Üsküdar - /İstanbul
39. Sadık Okay / 2. Levent, Mektep Sok. No:24 İstanbul
40. Sadi Çavuşoğlu / Burgazaltı Mevkii, Muallim Köyü Gebze
41. Serpil Sarıca / Bahariye Cad. Sakızgülü sok. No:33/4Kadıköy - İstanbul
42. Şeniz Türkömer / Bağdat Cad. No:219 Zeynep apt. D:9 Çiftehavuzlar - İstanbul
43. Şükrü Dökücü / Tayyareci Nuri Sok. Malkara apt. No:5/8 Yeşilköy - İstanbul
44. Yalçın Gümüş / Atatürk Cad. Meclis Mah. No:57 Sarıgazi - İstanbul
45. Yavuz Özler / Tütüncü Mehmet Efendi Cad. İffet apt. No:40/11 Göztepe - İstanbul
46. Yukio Fukuyama / Samban-cho TY Plaza 5 Fl, 24 Sambon-cho chiyoda-ku Tokyo 102 Japonya
47. Zekai Baloğlu / Yüzbeş Sok. No:15 Marmaris - İçmeler