Paylaş          

CP Sözlüğü ve Terimler

CP sözlüğüne buradan ulaşabilir, terimlerin anlamlarını inceleyebilirsiniz. *

 

Afazi : Konuşma kaybı,

Agenezi : Bir organın veya bir organdaki bir bölümün (mesela beyinde) oluşmamış bulunması,

Ajitasyon : Bilerek veya bilmeyerek çevreye yönelik hareket ve eylem eğilimi,

Akinezi : Hareketin durması,

Apati : Çevreyle ilginin az olması,

Asfiksi : Genellikle doğum esnasında çocuğun oksijensiz kalması,

Aşırı irkilme : Engelli çocukların ilk yıllarında en ufak bir ses ile ani olarak sıçramaları,

Ataksi : Beynin hasarı nedeniyle yürüme bozukluğu,

Ataktik : Beynin hareketle ve özellikle denge ile ilgili bölümünün (beyincik) hasarına bağlı yürümede dengenin bozulması,

Atetoid : Beyindeki hareket merkezlerinden birinin hasarı dolayısı ile istemsiz hareketlerine engel olamayan kişi,

Atrofi : Boy, hacim, ağırlık noktasından bir organ veya organ bölümünün küçülmesi,

Baclofen : Spastik kaslar için kullanılan bir ilacın ticaretteki adı,

Beyin-omurilik Sıvısı : Herkeste normal olarak bulunan beyin ve omuriliği dolaşan renksiz kokusuz berrak sıvı,

Botox : Botulinum toksinin ticari adı. Spastisisitede özel bir kullanım şekli var,

Bradipsifli : Ruhi durumda fazla yavaşlama ve durgunluk hali,

Bradikinezi : Hareketlerde yavaşlama ve durgunluk hali,

Cerebellum(serebellum) : Beyincik,

Cerebral Palsy : Beyindeki hasardan ötürü hareket bozukluğu,

Cognitive : Bilişsel,

Dipleji : Kolların ve bacakların felci,

Distoni : Kas kasılmasına bağlı istemsiz hareketlerin veya yanlış hareketlerin yapıldığı ve kaslar arasında uyumun bozulduğu haller,

Dizartri : Konuşma güçlüğü,

Ekstansiyon : Dışa bükülme, açılma,

Emosyonel İnkontinans : Heyacanlarını, gülmeyi, ağlamayı kontrol edememe,

Ensafalit : Beynin virüs veya mikroplarla hastalanmas,

Enurezis Nokturna : Gece idrar kaçırma,

Epilepsi : Sara, havale, konvülsiyon kelimelerininde kullanıldığı beyinden kaynaklanan nöbet,

Fasikülasyon : Kaslarda seyirme,

Fizyoterapist : Bedenini ve kollarını iyi kullanmasını öğreten uzman, çeşitli aktif ve pasif hareketleri yaptıran veya rehberlik eden meslek elemanı,

Fleksiyon : İçe bükülme, kapanma,

Hemipleji : Bedenin bir tarafında kol ve bacağı içine alan felç hali,

Hidrosefali : Beyin içi sıvının( boş) normalden fazla artması,

Hiperkinezi : Fazla hareket etme hali, yerinde duramama,

Hipersalivasyon : Salya salgılamasında artma,

Hipertoni : Kasta esneyebilme yeteneğinin azalması, sertleşlme,

Hipertrofi : Bir organ veya bir organ bölümünün olması lazım gelenden büyük gelişmesi,

Hipogenezi : Bir organ veya bir organdaki bölümün tamamlanmadan kalması,

Hipokinezi : Yavaş ve zor hareket edebilme,

Hipotoni : Kasta esneyebilmenin artması, yumuşaklık,

İmpulsivity : Ataklık,

Inhibition (inhibisyon) : Ketleme,

Inkontinans : İdrar ve gaita kontrol bozukluğu,

Intra Çekal Baklofen Terapi : Omurilik sıvısı içine baklofen verilerek yapılan tedavi,

Integration : Bütünleştirme,

Kuadropleji : Hem kolların hem bacakların felci yada ileri derecede güç kaybı, her dört ekstremitede birden tutulum,

Kernikterus : Rh uyuşmazlığına bağlı çocukta aşırı sarılık,

Klonus : Sertleşmiş kasın bağlı bulunduğu tendon-kirişlerin bir dürtü ile arka arkaya kasılıp gevşemesi görüntüsü,

Kontraktür : Kasların aşırı kasılmasına bağlı olarak eklemlerin hareketsizliği, kasların ufalarak sertleşmesi,

Kore : Kol, bacak bazen baş, boyun ve bedende istemsiz, simetrik olmayan, ritmi belli olmayan hareketler,

Korteks : Beynin dış yüzeyi, beynin kabuğu,

Kranyal : Kafa yapılarına ait,

Likor Serebro Spinalis : Beyin-omurilik sıvısı deyiminin tıp sözlüğündeki yeri,

Makrosefali : Kafa çevresinin lazım gelenden geniş olması,

Menenjit : Beyni saran zarın hastalığı,

Mental : Zihinsel,

Mental Reterdasyon : Zihinsel gerilik (Zihinsel engel),

Mikrosefali : Kafa çevresinin her yaşa göre olması gerekenden küçük olması,

Miyokloni : Kol, bacak veya gövdede ani sıçramalar,

Nistagmus : Göz toparlarının istemsiz hareketi,

Orientation(oryantasyon) : Uyum sağlama,yönelim,

Özel Eğitim Uzmanı : Zihinsel ve bedensel uyumu ve zihinsel gelişmeyi sağlayan özel yöntemler uygulayan uzman,

Papilla : Görme sinirinin göze girdiği yer,

Parapleji : Her iki ayağın birlikte felci,

Psikolog : Ruhsal durumu, zekâ ve yetenekleri araştıran uzman,

Pupilla : Gözbebeği,

Refleks : Bir organın kolun ya da bacağın bir uyarana karşı verdiği cevap,

Rehabilitasyon : Özürlü durumunu iyi kullanmayı öğrenme veya öğretme,

Rotasyon : Döndürme,

Rigor : Spastisiteden farklı olarak bir grup kasın değil, tüm kasların tonusunda artma sertleşme,

Sekresyon : Salgılama,

Selektif Dorsal Rizotomi : Bazı kaslara giden sinirlerin köklerinin kesilmesi yolu ile spastisiteyi azaltma girişimi,

Sfenkter : İdrar ve dışkıyı kontrol eden kapılar,

Spastik Çocuk : Beyin kabuğundaki hareket bölgesinde veya oradan omuriliğe inen yollardaki hasara bağlı olarak hareketlerini iyi yapamayan çocuk,

Speech Therapist : Konuşma bozukluğunu tedavi eden uzman,

Spina Bifida : Omurilik kanalının anne karnında iyi kapanmadan doğmuş çocukta dışarı taşan omurilik veya omurilik zarı,

Spina Bifida Okulta : Gizli kalmış omurilik kanalı açıklığı,

Spinal Kanal : Omuriliğin içinde bulunduğu omurga kanalı,

Stable(stabil) : Sabit,

Strabismus : Şaşılık,

Terapi : Tedavi,

Tik : İstemsiz herhangi bir ani hareket (kendi isteği ile engel olunabilir, atetoid’den farkı budur),

Tonus : Kasların sertliği veya yumuşaklığı, esneyebilme yeteneği,

Travma : Bir kaza veya bilerek yapılan darbe,

Tremor : Ritmik, istem dışı hareketler yapan bir kasın görev yaptığı organda görülen titremeler,

Vertebra : Omurgayı teşkil eden omurlardan her biri,

* Prof. Dr. Hıfzı Özcan, “Her 8 Saate 1”, s. 38 -41.

HIZLI ULAŞ